LEGISLACIÓ GENERAL

AGOST 2017

 • Reglament (UE) 2017/1495 de la Comissió de 23 d'agost de 2017 que modifica el Reglament (CE) nº 2073/2005 pel que fa a Campylobacter en canals de pollastres d'engreix (DOUE 24 agost. Entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació. Serà aplicable a partir de l'1 de gener de 2018.)

 

JULIOL 2017

 • Comunicació de la Comissió de el 13 de juliol de 2017, relativa a la informació alimentària facilitada sobre les substàncies o productes que causen al·lèrgies o intoleràncies, segons figuren en l'annex II de l'Reglament (UE) Nº 1169/2011.

 

ABRIL 2017

 • Reglament (UE) 2017/644 de la Comissió, de 5 d'abril de 2017, pel qual s'estableixen mètodes de mostreig i d'anàlisi per al control dels nivells de dioxines, PCB similars a les dioxines i PCB no similars a les dioxines en determinats productes alimentaris i pel qual es deroga el Reglament (UE) núm. 589/2014.
   
 • Reglament (UE) 2017/752 de la Comissió de 28 d'abril de 2017 per qual es modifica i corregeix el Reglament (UE) nº 10/2011, sobre materials i objectes plàstics destinats a entrar en contacte amb aliments. Publicat al DOUE de 29 d'abril i entrarà en vigor als vint dies de la publicació. El punt 2 de l'annex és aplicable a partir de el 19 de maig de el 2019.

 

GENER 2017

 • Reial decret 314/2016, de 29 de juliol, pel qual es modifiquen el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, el Reial decret 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula l’explotació i comercialització d’aigües minerals naturals i aigües de brollador envasades per al consum humà, i el Reial decret 1799/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula el procés d’elaboració i comercialització d’aigües preparades envasades per al consum humà.

 

NOVEMBRE 2014

 • Reial decret 993/2014, de 28 de novembre, pel qual s’estableixen el procediment i els requisits de la certificació veterinària oficial per a l’exportació.

 

JUNY 2014

 • Reial Decret 474/2014, de 13 de juny, pel qual s'aprova la norma de qualitat de derivats carnis.

 

SETEMBRE 2013

 • Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris técnico-sanitaris de les piscines.

 

OCTUBRE 2011

 • REGLAMENT (UE) nº 1169/2011 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 25 d'octubre de 2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor i pel qual es modifiquen els Reglaments (CE) nº 1924/2006 i (CE) nº 1925/2006 de el Parlament Europeu i de Consell, i pel qual es deroguen la Directiva 87/250 / CEE de la Comissió, la Directiva 90/496 / CEE de Consell, la Directiva 1999/10 / CE de la Comissió, la Directiva 2000 / 13 / CE de Parlament Europeu i de Consell, les directives 2002/67 / CE, i 2008/5 / CE de la Comissió, i el Reglament (CE) nº 608/2004 de la Comissió.

 

DESEMBRE 2008

 • REGLAMENT (CE) nº 1333/2008 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 16 de desembre de 2008, sobre additius alimentaris.
   
 • REGLAMENT (CE) nº 1334/2008 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 16 de desembre de 2008, sobre les aromes i determinats ingredients alimentaris amb propietats aromatitzants utilitzats en els aliments i pel qual es modifiquen el Reglament (CEE) no 1601 / 91 de el Consell, els Reglaments (CE) no 2232/96 i (CE) no 110/2008 i la Directiva 2000/13 / CE.

 

DESEMBRE 2006

 • REGLAMENT (CE) nº 1924/2006 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 20 de desembre de 2006, relatiu a les declaracions nutricionals i de propietats saludables en els aliments.
 • REGLAMENT (CE) nº 1881/2006 DE LA COMISSIÓ, de 19 de desembre de 2006, pel qual es fixa el contingut màxim de determinats contaminants en els productes alimentaris.

 

NOVEMBRE 2005

 • REGLAMENT (CE) nº 2073/2005 DE LA COMISSIÓ, de 15 de novembre de 2005, relatiu als criteris microbiològics aplicables als productes alimentaris.

 

FEBRER 2003

 • REIAL DECRET 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà

 

FEBRER 2000

 • Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les Normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic
Top